Zápis- přijímání dětí

Seznam přijatých dětí na školní rok 2019/2020

 
 

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Včelná se koná

od 9.5.2019 do 10.5.2019

Podrobnější informace o programu školy

a zápisu do MŠ budou na www.msvcelna.webnode.cz .

 

Vydávání žádostí o přijetí dítěte do MŠ :

Zákonní zástupci dítěte mají dvě možnosti:

a/vygenerování žádostí z webu

b/vyzvednutí žádostí v kanceláři MŠ Včelná, dne 29.4.2019 od 10:30 do12:00 a od 14:00 do 16:00.

S sebou OP zák. zástupce, průkaz zdravotní pojišťovny dítěte.

Přijímání vyplněných žádostí:

Žádosti o přijetí dítěte do MŠ budou přijímány ředitelkou školy

Ve čtvrtek 9.5. a v pátek 10.5.2019

v době od 8:00 do 10:00 a od 13:00 do 16:00 hodin v ředitelně MŠ.

Povinné dokumenty: Žádost o přijetí dítěte do MŠ s přílohami /vyjádření dětského lékaře o povinném očkování dle zákona 258/2000Sb/.

S sebou přinést: Rodný list dítěte, průkaz zdravotní pojišťovny dítěte, doklad o trvalém bydlišti dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce dítěte.

Upozornění: Nezáleží na pořadí přijetí žádosti, děti jsou přijímány do MŠ na základě stanovených kritérií.

Den otevřených dveří v MŠ bude:

v pátek 26.4.2019 v 16:00.

K prohlédnutí bude třída Včeličky, Broučci a školní zahrada.

 

Vyjádření lékaře.docx (16791)
Žádost o přijetí dítěte.docx (17141)

 

 

 

Informace k přijímání dětí od školního roku  2019/2020

 

-        školní rok probíhá  od 1.9.2019 do 31.8.2020

-        všechny děti jsou přijímány k 1.9.2019 a zákon. zástupci začíná povinnost hradit úplatu za vzdělávání

-        žádá-li zákonný zástupce pozdější nástup dítěte do MŠ, dohodne se s ředitelkou před zahájením školního roku. Dítě řádně omluví až do doby skutečného nástupu.

-        úplata za vzdělávání činí v současné době 300 Kč/měsíc

-        na žádost zákonného zástupce může být úplata  prominuta z důvodu pobírání sociálního příplatku ve smyslu zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

-        podmínky úplaty za vzdělávání budou zveřejněny ve „Směrnici o úplatě pro rok 2019/2020“, která bude k dispozici od 1.7.2019 na MŠ.

-        schůzka zákonných zástupců nově přijatých dětí se bude konat v úterý 27.8.2019 v 17:00 hodin (bez dětí)